شنبه، 27 مه 2006


شکست تنها يک چيز را ثابت مي کند:
اينکه اراده و قصدمان براي پيروزي کافي نبوده است.
پس بهتره دوباره بشينيم و هدف هامون رو مجدداً بنويسيم.شايد در انتخاب اهداف اشتباه كرده بوديم كه نتونستيم اراده قوي اي هم براي رسيدن به اونها داشته باشيم.
نمي دونم چرا هر روز ديگه اي از هفته خيلي بيشتر از 24 ساعت طول ميكشه ولي اين پنجشنبه ، جمعه ها خيلي كمتر؟
ديروز تا اومدم به خودم بجنبم ديدم شب شده و از ساعت ده و نيم گذشته و بايد دوباره بخوابم!
يكي نيست كه بتونه يك فكري براي افزايش زمان اين دو روز آخر هفته بكنه؟