خيلي نوشته هاي قبلي دپرستون كرد؟؟
نه بابا زندگي اونقدرها هم كه مي نويسم تلخ نيست…فقط آنهايي را كه گاهي اذيتم مي كند يا درباره ديگران است مي نويسم تا هم خودم كمي احساس آرامش بكنم و هم اينكه باور كنيم و بدانيم چه چيزهايي ممكن است در زندگي گاهي آدميزاد را دچار تنش و ناراحتي بكند.
شايد اين يادآوريها براي خودم هم كمكي باشد براي اينكه فراموش نكنم كه لازم است از كساني كه نسبت به من لطف داشته اند تشكر كنم، كساني را دوستشان دارم ، بيشتر دوست داشته باشم و …
خلاصه به قول معروف گذشته هاي خودمان و گذشته هاي ديگران بايد براي بهتر كردن زندگي آينده مان استفاده شود.
پس نگران من نشويد حالم خوبه!!