اين عكس توپ تنيس من است. كه پارسال با كلي هيجان رفتم و خريدم ولي به دليل وجود امكانات و وقت كافي فقط در حد 4 جلسه آموزشي رفتم باشگاه انقلاب.
يكي يه باشگاه معرفي كنه كه هزينه ثبت نام سالانه نخواهد و همچنين امكان آموزش همزمان براي من و همسرم وجود داشته باشد تا دو نفري برويم و تنيس را با هم تمرين كنيم.
همين عدم وجود امكانات است كه باعث مي شود ، جوانها بخواهند بروند خارج از كشور ديگه…