كدام رفتگر در كدام پارك دل شما را از روي زمين جمع كرده است؟