هركس بتونه يك عكس از پل عابر پياده ميدان شهرك غرب در حالي كه عابري از روي اون در حال عبوره براي من بفرسته ، يك جايزه خوب پيش من داره.
آخه …
چرا ما آدمها نمي توانيم يكسري قوانين و قواعد را ازش پيروي كنيم.قواعدي كه هم به نفع خودمونه و هم حالا به نفع ديگران.
نفع خودمان را مهمتر دونستم براي اينكه جديداً به اين نتيجه رسيدم كه هموطنان عزيز ما و از همه بيشتر همشهريان عزيز تهراني خيلي خيلي خيلي خودخواه شده ايم و اين حس خودخواهيمون در همه زمينه ها داره روي ما اثر ميذاره.
از نحوه پارك كردن ماشينهامون تو پاركينگ خونه ها گرفته تا …