باختيم ولي راضي كننده…
اين دفعه ديگه دايي نبود كه بندازيم گردن او.
البته بازهم يك گل الكي به دليل ضعف دروازه بان خورديم.
فقط اين وسط من نمي فهمم چرا فقط ماييم كه مي دونيم مكزيك تيم چهارم جهانه، ماييم كه مي دونيم پرتقال تاكتيك بالايي داره.
خوش به حال آنگولايي ها كه تا حالا تلويزيون نداشتند و بازيهاي اين دو تا تيم رو قبلاً نديده بودند در نتيجه با خيال راحت جلوي اينها بازي كردند بدون اينكه بترسند.
ما ولي چون مي دونستيم ترسيديم و ترسو هم كه هميشه بازنده است…
آخه يكي نيست به اينها بگه شما كه ميدونيد از پرتقال ممكنه ببازيد و جلوش كم مياريد چرا فقط دفاع مي كنيد.خب اون همه حمله بالاخره به گل تبديل ميشه ديگه.
فقط ديكته نانوشته است كه غلط نداره، ديديم كه پرتقال هم خط دفاعي اش تو يكي دو تا حمله كم آورد.پس يه دو سه تا حمله كم داشتيم…
ولي بازهم تيم ملي خودمونه ، بقيه بازيهاش رو هم با هيجان و استرس دنبال مي كنيم و البته با اميد.