من هميشه فكر مي كنم هر كسي بسته به ميزان درآمد و دارايي كه داره بايد خرج كنه.
نمي تونم باور كنم و به خودم بقبولانم كه فردي كه در آمد بالايي ندارند ، براي وسايلي هزينه كند كه شايد ضروري نيستند و واقعاً لازم نيست چنين چيزي داشته باشند.
البته گاهي اوقات خودم براي خودم دليل مياورم كه خب حالا اين فرد كه با اين مقدار پول نمي توانست مثلاً ماشين بخرد ، چه اشكالي دارد كه اين وسيله را بخرد!
بماند كه بعدش خنده ام مي گيرد براي اين دليل نادليل…
نمونه اين مسأله ديروز به چشمم خورد.
نصب سيستم ضبط و پخش بسيار مدرن از نوع پخش mp3 در يك پيكان مدل … (فكر كنم اصلاً به مدل هم نمي رسيد. )
نمي دونم شايد واقعاً من اشتباه مي كنم !