ديروز سر راه كه داشتم ميرفتم پالايشگاه طبق معمول از كنار بهشت زهرا رد شديم.
باز هم جا به جا خانواده هايي بودند كه اومده بودند عزيزاشون رو بذارن و برن.
تنها چيزي كه اون لحظه تو ذهنم پر شد اين بود كه :
تنها چيزي كه مرگ نداره قبرستونه!