هرچي باشه تو از خانواده شي.
ممكنه من خودم رو بزنم به اون راه
ممكنه من اون رو نبخشم
خب من ميتونم خودم رو توجيه كنم:
كه خوني كه تو رگهاي من هست با مال اون فرق ميكنه.
ولي تو چي؟
مگه نميگي بچه است؟ خب بچه اشتباه زياد ميكنه.
تو سراغي ازش بگير
نه اينكه فقط از پدر و مادرش بپرسي ، دورادور
به خودش زنگ بزن
با خودش حرف بزن
ازش بپرس،
ازش بخواه بهت توضيح بده
بهش بگو دوستش داري
بهش نشون بده كه به فكرش هستي
نذار تنها بمونه