پشت هر مرد بزرگی
یه زن بزرگه.
اما…
پشت هر زن بزرگی
فقط خودشه.