دلت گرفته؟
بهترين راه براي رهايي از اين حس
ريختن دو قطره اشك است
در حالي كه سرت را بر روي شانه عزيزت گذاشته اي.
روز بعد…
رهايي از همه دلتنگي ها