شنبه، 19 اوت 2006


– پاشو بخواب
صبح بيدار نمي شي ها
– نه عجله اي ندارم
آخه اين هفته فقط سه روز ميريم سر كار!
تصميمت رو گرفتي
امروز حتماً عنوانش مي كني
ميخواهي يه دفعه اي بشه
ديگه نميخواي تحمل كني
البته خيلي وقت پيش هم اين تجربه رو داشتي
و به خودت قول داده بودي
وقتي از يه موضوعي ناراحتي تحملش نكني
سريع دنبال يه راه حل بگردي
تا از اون وضعيت و سيستم خارج بشي
اين دفعه هم فقط يه كم طول كشيده،
ولي قبل از اينكه به نهايت برسه
و ظرفيتت تموم بشه
بايد جلوش رو بگيري
پس با حفظ آرامش امروز موضوع رو مطرح كن.
موفق باشي!
خيلي حرفها هست كه گاهي مي نويسي
ولي بعد از مدتي به دلايل اخلاقي، امنيتي و ….
مجبور ميشي حذفشون كني
بدون دليل دچار خودسانسوري هستيم
حالا خيلي همت داشته باشيم
مي چرخونيمش و به يه نحو ديگه مياريمش
ولي در كل و در نهايت
اون حسي رو كه لحظه اول
به آدم دست ميده و آدم ميخواد با نوشتن ابرازش كنه
نداره…
حيف!