دوشنبه، 21 اوت 2006


طفلكي
من رو كشيده كنار و ميگه
بعد از ايشون شما عازمي ديگه؟

خب به كمك يكي از همكارا
مقدمات مراسم goodbye party شركتي را تدارك ديديم
گل و كيك و …
مشغول كردن اصل كاري تو واحدهاي ديگه
براي اينكه اونور آماده بشه
دعوت از همكارهاي همون ساختمون و بعد
…..
خداحافظي !
سخت ترين كار تو زندگي
موفق باشي