با تعدادي از دوستان يك دوره كتابخواني داشتيم
به طوريكه هر ماه هركداممان يك كتاب مي آورديم
و در طول يك ماه مطالعاتمان را انجام ميداديم
اولش 5 نفر بوديم
دو سه ماه قبل يكي از دوستان انصراف خودش رو به دليل
مشغله زياد و فرصت نداشتن اعلام كرد.
تا اينكه فهميديم عازم سفر خارج از ايرانه
حالا نفر دوم هم انصراف خودش رو اعلام كرده
به نظرتون اين يكي مي خواد چيكار كنه؟؟
احتمالاً يكي دو ماه ديگه معلوم ميشه.
فكر كنم آخرش خودم بمونم
هي برم براي خودم كتاب بخرم
هي براي خودم برنامه ريزي كنم و سر موعد كتاب تحويل بدم 🙂