همكاري از يكي از واحدها:
«من واقعاً معذرت ميخوام
وقتي شنيدم خيلي ناراحت شدم
ولي شما به دل نگيريد
ايشون با همكارهاي واحد خودمون هم اينجورين
من از جانب خودم از بابت اون اتفاق معذرت مي خوام.»
من ( در عين تعجب و متوجه نشدن ماجرا):
«خواهش مي كنم،
اختيار داريد، اصلاً مهم نيست.»
خداييش دلم نيومد وقتي داره اونطوري احساساتش رو بيان مي كنه
بزنم تو ذوقش و بپرسم چي رو داري ميگي؟!