امان از دست بچه هاي امروزي:
همكار 1 : من كه بچه هام رو گوشيهاشون براي شماره تماس من زنگ پليس 110 رو گذاشتن كه هروقت من زنگ مي زنم با آژير خبردار بشن.
همكار 2 : من با بچه هام طي كردم كه هزينه موبايلشون رو خودشون بدن، حالا كه قبضها اومده پسرم ميگه من كه گفته بودم موبايل نميخوام، خودت برام خريدي. من هم نمي پردازم.
قبض موبايل برادر عزيز: پنجاه و چهار هزار تومان، بيست و پنج تاش مال ارسال پيام كوتاهه.
ابن هزينه موبايل سواي دو خط تلفن موجود در خانه مي باشد كه ماهانه هر كدام در همان حدود سي – چهل هزار تومان هزينه شان مي باشد.
به قول همكاري وسيله بازي بچه ها عوض شده، و اين تغيير هم خيلي هزينه بره! قديما بچه ها لي لي، آفتاب مهتاب و بازيهاي ديگه مي كردن .