حيف اين برف نيست كه آدم بشينه كار كنه؟
كاش ميشد الان با هم بوديم
دوتايي، قدم زنان، دست در دست هم
خيابون وليعصر رو از ونك مي رفتيم تا بالا
درختاي پر از برف و خوشگل
چقدر روحيه آدم رو مي برد بالا
بعد ميرفتيم پارك ملت
يه برف بازي حسابي مي كرديم و
شايد هم احساس هنرمندي بهمون دست ميداد
و يه آدم برفي مي ساختيم
حيف كه اين برف دو روز دير باريد!!
شايد هم پنج روز زود!