سه‌شنبه، 16 ژانویه 2007


چهار سال گذشت،
با همون سرعتي كه باورش نميشه كرد
به قول مجيد:
سالروز وصلمون مبارك.