دوست و همكار گراميمون ،

آقاي نوزاد شاعر
به تازگي كتابش از زير چاپ در اومده

بهش تبريك مي گم و از ديگر دوستان دعوت مي كنم

با مراجعه به وبلاگ ايشون و خواندن

شعرهاي جديدشون

سري هم به كتاب فروشيها بزنن و كتاب ايشون رو خريداري كنند.