درسته كه ميگن در آغوش گرفتن
ميتونه حتي باعث رشد افراد بشه،
ولي من در مورد رو بوسي كه قبلاًً هم نوشتم،
هميشه از اين مورد فراري بودم
ولي خب تو مراسم ختم مگه ميشه فرار كرد؟
نتيجه اش هم الان معلومه!
از شدت سر‌درد و گلو‌درد نميدونم چيكار كنم!
بس كه هر‌كي از راه رسيد و با روبوسي ما
هر‌چي ميكروب و باكتري داشت وارد بدن ما كرد.