دوشنبه، 5 فوریه 2007


Spring, spring
What new thing
Will you bring
Winter, Winter
About this matter
Treat us better
نميخوام غر بزنم،
نميخوام انرژي منفي بدم،
ولي خسته ام
خسته ام
خسته …
از كارم
از نقش بازي كردن كه شادم
از ماسكهاي رنگ وارنگ كه به صورتم ميزنم
از اينكه دلم ميخواد كارهايي رو انجام بدم
ولي شرايطش فراهم نيست
از اينكه باز كارم دلم رو زده
ولي مثل گذشته جرأتش رو ندارم كه
بزنم زير همه چي و از كارم دربيام و
برم دنبال يه كار ديگه!

( نوشته هاي يك روز ابري و گرفته)