در لحظات سخته كه گريه مي كني
ولي از اون سخت تر لحظاتيه كه
سعي مي كني گريه نكني