اين قالب وبلاگ آخرش من رو مي كشه
چرا نمي فهمه ما به زبان فارسي
از راست به چپ مي نويسيم نه از چپ به راست؟
هركاري مي كنم آخرش هم يا علامت سوال آخر جمله رو
مياره اولش…
مطمئناً سه نقطه آخر جمله قبلي هم اومده اولش
من عاشق علامتهاي آخر جمله ها هستم
ولي به خاطر اين قالب ازشون دست شستم
احتمالاً برميگردم به همون قالب ساز سايكو خودمون
باز هم دم هموطن خودمون گرم