خب اولين نتيجه اونوريها به دنيا اومد،
جالب اينجاست كه ميگن مامان دختره
شاكيه كه چرا انقدر زود بچه دار شدي
من تو اين سن و سال مادر بزرگ شدم!!
يكي نيست بگه حتماً سن بچه دار شدن خودت
هم خيلي پايين بوده كه حالا تو سن پايين
مامان بزرگ صدات خواهند كرد!