اين هم كيك براي خانم مهندس نرم افزار

شب ديگه كيك نمي خرم ، باشه؟

اين هم مرجان بعد از ديدن كيك: