ته تغاري خونه،
عزيز دل خواهر،
ناز ناز مهربون بدجنس
اي هم اخلاق پدر جان
اي عكاس لحظه هاي ناب
اي پولِتِ گذشته هاي دور و باربي اكنون
قربون اون چشماي قشنگت برن پسرهاي دانشكده،
كوفتشون بشه كه هرروز مي تونن تو رو ببينن ولي من نه!
همه اينا رو گفتم ،تا بگم چه خوب شد به دنيا اومدي
اين جهان يه تو رو فقط كم داشت
پس
تولدت مبارك
پ.ن. جمعه منتظرم ها!كلي خريد كردم