بالاخره ساختمون خريداري شد!
ولي خب فعلاً نيمه كاره است
بايد صبر كنيم كه ساخته بشه
و به قول دوستان،
آماده بهره برداري بشه
اميدواريم به عمر ما قد بده!