خدا به همرات اي خسته از شب
اما سفر نيست علاج اين درد….