آخرش این مسأله فیل خشکی
که زیر بارون ایستاده و تر شده
یقه ما رو هم گرفت
یعنی اینکه دیگه تو شرکت
به بلاگر دسترسی ندارم
پس
آپ بی آپ!
تو خونه هم که با این سرعتهای
گند و افتضاح کارتها و سرورهای مختلف
هیچی دیگه،
چیکار میشه کرد
اینجا ایران است
و ما هم به کشور خودمون افتخار میکنیم