به خودم قول دادم

 اگه نرسم اين كتابا رو تموم كنم

و تو اون امتحان اول شهريور قبول نشم،

عمراً ديگه خودم تو دردسر بندازم

و بخوام كه براي فوق ليسانس و …امتحان بدم!!

به ما نيومده دانشمون رو اضافه كنيم،

الكي خواب خوش رو از خودم گرفتم كه چي بشه…

اين دو روزه دنيا ارزش اين حرفها رو نداره!

Advertisements