دوستان عزيز

با تشكر از اينكه تو اين مدت با من همدردي كرديد،

و در تمام لحظه‌هاي سختي كه

تو فكر امتحان و درس و تقلب بودم

من رو تنها نذاشتيد

و بهم روحيه داديد،

كاري كرديد كه من فكر كنم آخر هوش و تواناييم،

خلاصه اومدم كه …

خيال همه‌تون رو راحت كنم،

از همينجا اعلام كنم كه

 جمعه نميرم سر جلسه امتحان!!!

بي خيالش شدم،

خواستم همه‌تون شاد بشيد

نميخواد ديگه اين دو روزه بشينيد پاي دعا و …

بريد به عشق و حالتون بچسبيد،

بريد صفا كنيدمن هم ميرم صفا!!

ازم نپرسيد چرا…

بعداً مفصل به همه ميگم

Advertisements