مثلاً برداشته بوديم چندتا فيلم برده بوديم،

تا با دل سير فيلم ببينيم

مثلاً ميخواستيم استراحت مطلق بكنيم،

مثلاً ميخواستيم فقط بريم يه سري وسايل رو جستجو كنيم،

مثلاً…

خيلي خيالا واسه اين دو روز تعطيلي داشتيم،

ولي دور از جونتون

بيشتر از نقش يه كارگر بهمون نرسيدو مجبور شديم،

به خاطر تنبلي يه كارگر كه

قرار بودواحدها رو تميز كرده تحويلمون بده

خودمون به همه اون كارها برسيم و

واحدمون رو بشور و بساب كنيم…

كه ما باشيم و

خودمون رو محتاج اين جماعت نكنيم.

حالا اينجاييم و مثلاً تعطيلات خوبي رو پشت سر گذاشتيم!

شما سه روز تعطيلي رو چه كرديد؟