هميشه از نشانه‌هاي پاييز،

صداي خش خش برگها زير پاي عابران بوده،

ولي با اين زندگي ماشيني جديد ما،

كه صبح كله سحر بدو بدو براي اينكه دير نشه،

مي‌پريم سوار ماشينمون ميشيم،

 و عصر هم به همين ترتيب،

تنها نشانه پاييز ،

برگهايي هستند كه گهگاه،

تو خيابون ريختن و

 تو سعي مي‌كني موقع عبور چرخهاي ماشين از روشون،

احساس كني كه صداشون رو،

همون صداي خش خش قديمي رو،

از زير چرخهاي ماشين مي‌شنوي،

و اين تلاش بيهوده‌اي بيش نيست

كه بتوني خودت رو بچسبوني به گذشته‌ها.