حاصلِ يه هفته سرما خوردگي،

يه عالمه كار اعصاب خرد كني تو شركت،

مأموريت طولاني بابك،

وسوسه‌هاي مرجان،

ميشه،

كوتاهي موهايي كه يه ساله

تو فكرشم كه يه كم بلندش كنم،

رنگ جديدي كه تا حالا نداشتم،

و در اصل،

هزينه‌اي به ميزان تقريبي

 بيش از دو و نيم روز زحمت

 تو  شركت !