منتظر يه اتفاقم،

نميدونم چي باشه بهتره،

ولي . . .

همين انتظار با وجود ندانستن،

كمكم مي‌كنه كه بيام و برم،

كه صبر كنم،

كه بذارم ديگران گاهي برام تصميم بگيرن،

كه صبحها از خواب بيدار شم،

كه تا عصر تو شركت به در و تخته بزنم

و . . .

باز هم منتظرم. . .