نوشته پشت اتوبوس جاده اي:

 » عاقبت فرار از مدرسه» 

Advertisements