«دكتر! امشب شام چي ميخوري؟»

«دكتر! فردا بريم خريد؟»

نميدونم اين افرادي كه اعضاي خانواده‌شون رو

با عناوين و سمتهاشون خطاب مي‌كنن،

آيا هيچوقت مي‌تونن باهاشون احساس راحتي بكنن؟

آخه من فكر ميكنم وقتي يكي رو دكتر خطاب مي‌كنم

بعدش بايد بهش بگم:

دندون سمت راستم درد ميكنه،

 يا آبريزش بيني دارم،

چشام ميسوزه،

 يا دكتر تو رو خدا آروم آمپول بزن!

😉

Advertisements