1- چشمان سیاهت را به کجا دوخته ای؟ 

     در انتظار کدام نور هستی . . .   

     تاریکی را بپذیر که زندگیت با اولین اشعه های خورشید 

      به نابودی کشیده خواهد شد . . .

*****

 2- لبهایت کجاست؟ 

  تا آتش نهفته در وجودت بیرون بریزد،

میدانی که تحمل آن ذره ذره آبت خواهد کرد . . .

*****

پی نوشت1- به گیرنده های خود دست نزنید اشکال از فرستنده است.

پی نوشت 2- برف که زیاد بباره تیستو هم شاعر میشه.

پی نوشت 3- با اجازه از اساتید شعر و موسیقی البته : مجید، DNA و نازنین اخوان

Advertisements