– دندونم درد میکنه ،

احتمالاً باید عصب کشی کنم،

اصلاً اعصاب دندونا به چه درد میخورن؟

کاش خدا واسه دندونا از اول عصب نمیذاشت.

 – آره راست میگی،

 اونوقت راحت میتونستیم با دندونامون فندق بشکونیم!!

Advertisements