-گریه ام گرفته ،

میون این همه غریبه،

و نباید اشکهام و کسی ببینه،

پس این پلکها به چه درد میخورن؟

کاش خدا پلکها رو واترپروف می آفرید.

 – آره راست میگی،

ولی اون موقع ،

وقتی گریه میکردی اشکها بیرون نمیریخت،

و چشمات باد میکرد،

و میشد یه گردو.

اونوقت. . .

Advertisements