بخشی از زندگی روزمره:

        کتابچه کمکی ماشین رو ندیدی؟

        نه. ولی فکر کنم تو کشوهای کتابخونه باشه.

(صدای باز و بسته شدن و جستجو میان وسایل درون سه کشوی کتابخانه شنیده می شود.)

        نبود؟ تو کمد آخری رو نگاه کن.

        نیست. . .

        باشه من بعداً دنبالش می گردم.

(نیم ساعت بعد باز صدای باز و بسته شدن و جستجو میان وسایل درون دو کشوی کتابخانه، این بار توسط همسر شنیده می شود.)

        بیا بگیرش.

        کجا بود؟

        همین جا تو کشوی دومی .

****

نتیجه گیری : این که میگن همیشه باید اعتماد حاکم باشه درست نیست.

 عدم اعتماد هم گاهی مفید که نه لازمه!