سکوت،

خنده،

گریه،

زندگی روزمره،

انتظار،

انتظار،

و انتظار کشنده. . .