این روزهای انتظار

هم شیرینه

هم ترسناک

هم دلهره آور

هم پر از اضطراب.

و هم . . .

گذشت لحظه ها

شاید بعد از مدتها هدفمند شده،

روزهای انتظار و شبهای بی خوابی

تکرار و مرور گذشته ها

منتها نه برای حسرت خوردن،

بلکه برای افزایش انگیزه در آینده.