آخرین روز کاری . . .

آخرین دیدارها. . .

آخرین کارهای در دست اقدام. . .

آخرین یادداشت سرکار خانم مهندس. . . جهت بررسی و اظهار نظر!

آخرین سفارشها. . .

آخرین همراهی صبحگاهی تا محل کار . . .

آخرین . . .

همه و همه به امید یک اولین دیگر . . .