یه کورش یه پاسارگاد رو آباد کرد،

یه کورش یه پاسارگاد رو کن فیکون کرد،

خوبه تنها سه ماهه که از این شرکت خارج شدم،

نمیدونم تو سه ماه بعد چه بلایی سرش میاد،

طوری شده که یه دلم میگه برو برو،

یه دلم میگه…

جالب اینجاست که غیر از دل من ،

صدها دل و عقل و دیده دیگه هم به من میگن نیا نیا…

خودم هم موندم سر دو راهی…

کاشششششششششششششششششششششششش…

ای کاششششششششششششششششش…

خدایا شکرت